Berichten

Netwerkbijeenkomst ‘Zelf regelen van schade’

Op 18 september van 14.00-17.00 vindt de De Netwerkbijeenkomst ‘Zelf regelen van schade’ plaats op Zoom. Zelf schade regelen kent verschillende gedaantes. Zoals het bieden van een financiële tegemoetkoming voor praktische kosten, een coulance betaling of het bieden van compensatie voor geleden schade, zelfs als het gaat om grote bedragen.

Tijdens de bijeenkomst komen collega’s uit de praktijk aan het woord. Wij zullen een bijdrage horen van Naziha Abachri (klachtenfunctionaris in het Zaans Medisch Centrum). Als referenten zullen optreden Deborah Gribling en Anne van der Veen (juristen in het Amsterdam UMC, locatie AMC). Ook hebben wij deze bijeenkomst twee experts op het gebied van letselschade op bezoek. Joanne de Vos (letselschade expert bij Andriessen Expertise) en Corinne Jeekel (ACE advocaten) zullen een presentatie geven over informele werkwijzen in de afwikkeling van schade. Zij hebben gevraagd bijgaande publicaties mee te sturen, die zien op de verbetering van de afwikkeling van schade.

In de discussies gaan we in op de vraag of zelfregeling past bij de filosofie van een OPEN ziekenhuis. Wat doet zelfregelen met de relatie van het ziekenhuis met de betrokken patiënt? Is zelfregeling een manier om escalaties te voorkomen, of is het een slimmer manier om kosten te besparen, en is daar dan wat op tegen? Hoe kan schade op zodanige wijze worden afgewikkeld dat het geen schade toevoegt en wat hebben de verschillende partijen dan van elkaar nodig?

Deze netwerkbijeenkomst zal weer digitaal plaatsvinden, op vrijdag 18 september van 14.00 tot 17.00 uur. Als u zich nog niet heeft aangemeld, kan dat bij Elsie Greep: e.greep@nivel.nl

Rapport: Als het mis gaat… Verhalen van patiënten en nabestaanden na het doormaken van een calamiteit

De Nederlandse zorg is van hoge kwaliteit en patiëntveiligheid staat hoog op de agenda. Toch gaat het soms mis en kan er sprake zijn van een calamiteit. Dan is het van belang om de patiënt of diens nabestaanden zo goed mogelijk op te vangen, de gevolgen van de schade zoveel mogelijk te beperken en inzicht te geven in het verloop en de oorzaken van de gebeurtenis. Het Nivel, Amsterdam UMC, locatie VUmc en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hebben de wensen en behoeften van patiënten en nabestaanden bij een calamiteit inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten zijn vertaald naar een praktische leidraad voor ziekenhuizen.

Lees verder

Verslag Netwerkbijeenkomst 3 ‘Disclosure coaching’

Incidenten zijn ook voor zorgverleners ingrijpende gebeurtenissen die grote impact kunnen hebben op professioneel, maar ook persoonlijk vlak. Toch moet de zorgverlener zo snel en zo goed mogelijk in gesprek met de betrokken patiënt en/of diens naasten. Voor een goede
verwerking van wat er is gebeurd, is het voor patiënt én zorgverlener belangrijk dat dit gesprek goed verloopt, maar op de juiste manier communiceren na zo’n ingrijpende gebeurtenis is vaak niet makkelijk. Lees verder

Programma Netwerkbijeenkomst 4: Casemanagement voor patiënten & Evaluatie Wkkgz

Op de Netwerkbijeenkomst van 7 juni 2019 is gesproken over ‘Patient Support’ (zie verslag onder aan dit bericht). Daarmee wordt bedoeld dat er één persoon is die de patiënt begeleid in het traject na een medisch incident door contact te onderhouden, te helpen bij het maken van afspraken en door ondersteuning te bieden bij moeilijke gesprekken. Soms hebben patiënten begeleiding nodig die de verantwoordelijkheid van de Patient Supporter, als medewerker van het ziekenhuis, te buiten gaan, zoals aanpassingen in huis of hulp bij het organiseren van ondersteuning op het gebied van sociale voorzieningen. Voor die gevallen is Fonds Slachtofferhulp de Pilot Casemanagement gestart. Een aantal OPEN ziekenhuizen doen mee aan de Pilot. Wat zijn hun ervaringen? En hoe ervaren de casemanagers zelf de uitkomsten tot dusver van de pilot?

Lees verder

Verslag Netwerkbijeenkomst 2, Patient Support

Het OPEN leernetwerk kwam op 7 juni in het OLVG bijeen om te spreken over opvang voor patiënten. Eén van de aanbevelingen uit de OPEN rapportages én uit het VU/Nivel onderzoek ‘‘Patiënten en hun naasten aan het woord’, zoals aan de orde kwam tijdens de Netwerkbijeenkomst op 7 juni, is dat het belangrijk is dat er één iemand contact onderhoudt met de patiënt. Hoe organiseer je dat in de praktijk? Er zijn al OPEN ziekenhuizen die voorzien in één contactpersoon voor de patiënt, zoals het OLVG, waar ‘Patient Support’ wordt aangeboden. Lucy Dijkman en Eric Scheutjens gaven een kijkje in de keuken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst stond de Tweede Monitor Wkkgz centraal. Renée Bouwman (Nivel) presenteerde de eerste resultaten.

Lees verder

Verslag: Netwerkbijeenkomst ‘Het perspectief van de patiënt’

Uit de praktijk van OPEN ziekenhuizen is bekend dat de patiënt in dit proces niet altijd centraal staat, terwijl uit onderzoek blijkt dat de afwikkeling van een ongewenste gebeurtenis voorspoediger verloopt wanneer er in een vroeg stadium al in adequate begeleiding wordt voorzien en openheid wordt gegeven (Laarman, Bomhoff e.a. 2016) Dat blijkt ook uit de voorlopige resultaten van het Nivel/Amsterdam UMC project ‘Patiënten en hun naasten aan het woord’, gepresenteerd door Hanneke Merten (Amsterdam UMC, locatie VUmc) op de Netwerkbijeenkomst die plaatsvond op het Nivel, op 22 februari 2019. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van OPEN. Hoe geven we samen vorm aan OPEN III?

Lees verder

Volkskrant: ‘Verdwaald in een woud van kil papierwerk en procedures’

In de Volkskrant verscheen een uitgebreid achtergrondartikel over het verhaal van Annemarie Canninga, die na een gemiste diagnose en verkeerde behandeling terecht kwam in een ‘woud van kil papierwerk en procedures’. In het artikel wordt stilgestaan bij het belang van snel openheid geven, de behoefte aan nazorg en ondersteuning en de weeffouten in het juridische systeem dat de afwikkeling van medische schades voor patiënten zo belastend maakt. Journalist Ellen de Visser sprak voor dit artikel, naast Annemarie Canninga zelf, met de advocaat van MediRisk Marlous van Gool en de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht Margriet Schneider. Ook kreeg zij van de betrokken ziekenhuizen een reactie.

Lees verder

Aankondiging: Netwerkbijeenkomst ‘Patient Support’ op 7 juni

Uit onderzoek is bekend dat patiënten behoefte hebben aan één vast aanspreekpunt. Die persoon kan voor de patiënt het overzicht behouden over de verschillende trajecten waarvan sprake kan zijn. De voorlopige resultaten uit het project ‘Patiënten en hun naasten aan het woord’ van het VUmc en Nivel die op de Netwerkbijeenkomst op 22 februari werden gedeeld laten zien dat er nog niet altijd sprake is van één contactpersoon. Integendeel, vaak krijgen patiënten veel verschillende functionarissen te zien en is voor hen onduidelijk welke behoefte ze waar moeten neerleggen. Daarom is in het OLVG ‘patient support’ ingevoerd: één vast aanspreekpunt voor de patiënt. Hoe heeft het OLVG dat georganiseerd? En hoe doen ze dat in de andere OPEN ziekenhuizen?

Lees verder

Mooi interview in Alert: ‘Zorgverleners verdienen begeleiding bij disclosure’

“Ik zeg niet dat alle klachten, tuchtzaken en claims te voorkomen zijn, maar er is voor patiënt én zorgverlener wel heel veel ellende te voorkomen met goede gesprekken. Daar verdienen zorgverleners begeleiding in, juist omdat ze zo enorm betrokken zijn,” aldus Eva Deen in de laatste uitgave van MediRisk Alert. In Leernetwerk OPEN wordt veel nagedacht over manieren waarop zorgverleners geholpen kunnen worden om ‘OPEN’ te zijn.

Lees verder

Onderzoek KU Leuven: “Betere begeleiding zorgverleners vereist na patiëntveiligheidsincident, klacht of tuchtzaak”

Onderzoek van de KU Leuven laat zien dat een ongewenste gebeurtenis in de zorg niet alleen een enorme impact heeft op de patiënt, maar ook op de betrokken zorgverlener. Naast de impact van een incident keken de Leuvense onderzoekers ook naar de mogelijke toegevoegde impact van een klacht of tuchtzaak. Zorgverleners die na een incident te maken kregen met een tuchtzaak rapporteren meer klachten. Deze klachten duren ook langer dan bij zorgverleners met een klacht of zonder klacht- of tuchtzaak. OPEN ziekenhuizen organiseren steeds vaker opvang voor zorgverleners  in de vorm van peer support. Meestal is peer support gekoppeld aan een calamiteitenmelding. De KU Leuven zet opvang voor zorgverleners in een breed spectrum van situaties hoog op de agenda.

Lees verder