Berichten

Publicatie: OPEN in Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (4) 2016

“In deze bijdrage wordt kort toegelicht wat OPEN als leernetwerk inhoudt. Vervolgens wordt uiteengezet wat de verplichtingen van het ziekenhuis inhouden als het misgaat en worden enkele begrippen uitgelegd. Daarna komt aan bod in hoeverre aan die verplichtingen wordt tegemoetgekomen en wordt toegelicht wat er op het niveau van patiënten, zorgverleners en leidinggevenden georganiseerd moet worden voor een open en eerlijke omgang met incidenten in het ziekenhuis.”

Lees verder

BLOG: Voorvertoning ‘De dokter onder vuur’ op de VU

Op 7 oktober j.l. kwam in de schoolbanken van de Vrije Universiteit een gemêleerd gezelschap van klachtenfunctionarissen, medisch specialisten, verzekeraars, academici en afgevaardigden van de Patientenfederatie Nederland en VWS bijeen ter ere van de voorvertoning van de documentaire ‘De dokter onder vuur’ van Frans Bromet.

Lees verder

Publicatie: ‘Ervaringen in binnen- en buitenland: congres over openheid na medische incidenten’, Tijdschrift KiZ

Het International Incident Disclosure Congres laat op 20 en 21 oktober nationale en internationale sprekers aan het woord. Zij praten over de door hen tegengekomen problemen, en de daarvoor aangebrachte oplossingen en strategieën bij het melden van medische incidenten. Het uitwisselen van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische strategieën kan zo tot dieper inzicht in de organisatie van openheid na medische incidenten leiden.

Lees verder

Publiciteit: ‘Openheid is hier de norm. Punt!’, Zorgveilig.nl

Hoofdredacteur van www.zorgveilig.nl Stef Verhoeven was aanwezig bij de presentatie van het eerste OPEN rapport. “De meerwaarde van de studie OPEN is de relatieve eenvoud waarin alles nog eens is beschreven in een dun en leesbaar rapport dat gebaseerd is op een open uitwisseling in een leernetwerk en gesprekken met ervaringsdeskundigen.”

Lees verder

Publiciteit: ‘Openheid na incidenten gaat niet vanzelf’, Skipr

Ook Skipr was aanwezig bij de presentatie van het eerste OPEN rapport: “Openheid na incidenten in de zorg vraagt om een systematische en georganiseerde aanpak. Tot die conclusie komen VUmc, AMC en onderzoeksinstituut NIVEL na een gezamenlijk onderzoek. Openheid is al jaren de professionele norm en sinds januari 2016 zelf een wettelijke verplichting, maar de praktijk blijkt weerbarstiger, constateren zij.”

Lees verder

Blog: Openheid bij incidenten gaat niet vanzelf, maar moet georganiseerd worden

Openheid bij incidenten is al jaren de professionele norm, en sinds 1 januari 2016 ook een wettelijke eis, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Dit onderzoek laat zien dat openheid serieus georganiseerd moet worden: voorop staat dat de patiënt en de betrokken hulpverlener snel en open met elkaar in gesprek komen en vervolgens ook blijven.  Dat gaat niet ‘vanzelf’.

Lees verder

Publicatie: ‘Klachtrecht: het recht op een luisterend oor’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2) 2016

In deze bijdrage van Roland Friele (NIVEL) staat de vraag centraal of het klachtrecht nu goed genoeg is geregeld, of het klachtrecht in voldoende mate bijdraagt aan de daaraan gestelde doelen. Het specifieke klachtrecht zoals dat geregeld is in bijvoorbeeld het kader van de BOPZ valt buiten deze beschouwing. Het gaat om het klachtrecht in het kader van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en natuurlijk om hoofdstuk 3 van de recent aangenomen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Lees verder