Publicatie: Nulmeting Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Veel onderdelen van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)  hebben al vorm gekregen in ziekenhuizen, maar dit geldt niet altijd voor andere delen van de gezondheidszorg. Onderzoekers van OPEN voerden aan onderzoeksinstituut NIVEL  een nulmeting Wkkgz uit op verzoek van het Ministerie van VWS.De Wkkgz is per 1 januari 2016 van kracht geworden. De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet). De belangrijkste thema’s van de Wkkgz zijn:

  • het klachtrecht,
  • de cliënteninformatie en openheid, en
  • kwaliteit, veiligheid en goed bestuur.

Klachten worden onvoldoende benut als bron van informatie
In de Wkkgz ligt de nadruk op afhandeling van klachten zonder vastgelegde procedures, gericht op het vinden van een oplossing. Veel klachten worden op dit moment al zo afgehandeld, wat vaak leidt tot betere uitkomsten voor klagers. Toch is er op dit punt nog vooruitgang te boeken, zeker als het gaat om de manier waarop betrokken zorgverleners zelf reageren als een cliënt een klacht aan de orde stelt. Vanuit het perspectief van patiënten is de directe reactie van de betrokken hulpverlener op een klacht te vaak teleurstellend. Ook laat deze nulmeting laat zien dat informatie uit klachten nog onvoldoende wordt gebruikt bij het verbeteren van kwaliteits- en veiligheidsbeleid van zorgaanbieders.

Openheid na medische incidenten nog geen gemeengoed
Over de mate waarin artsen open communiceren met patiënten na een medisch incident zijn geen harde gegevens beschikbaar. Die openheid is zowel van belang voor individuele cliënten als voor zorgaanbieders om te kunnen leren van deze incidenten. Slechts een klein percentage van cliënten en een kwart van onderzochte artsen denkt dat die openheid gegeven wordt.

Vaak mist de feed-back loop in het kwaliteitsbeleid
De kwaliteits-en veiligheidsinformatie die voortkomt uit veiligheidsmanagementsystemen wordt niet systematisch gebruikt voor leren en verbeteren. Hoewel ziekenhuizen volop investeren in veiligheidsmanagementsystemen, komt er vaak geen feedbackloop tot stand waarbij men de beschikbare informatie gebruikt om te leren en te verbeteren. Die feedbackloop is van groot belang voor goed bestuur. In andere sectoren heeft veiligheidsmanagement wel de aandacht, maar is men minder ver in de implementatie van veiligheidsmanagementsystemen. Hier liggen dus nog volop kansen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren.

Meer over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
Per 1 januari  2016 is Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) van kracht. De Wkkgz verstevigt de positie van de cliënt door het recht op informatie over de kwaliteit van zorg te verstevigen en een snellere en cliëntgerichte klachtenafhandeling te bevorderen. De Wkkgz stimuleert daarnaast een continue verbetering van de kwaliteit van zorg door het creëren van meer openheid over en het leren van klachten en incidenten in de zorg. De Wkkgz kent een veel grotere reikwijdte dan de, voormalige, Wkcz en de Kwaliteitswet: alle zorgaanbieders vallen onder de Wkkgz. Over veel sectoren en professionals die vallen onder de Wkkgz is maar summier informatie beschikbaar over hoe het staat met het klachtenbeleid, cliënteninformatie, openheid, kwaliteit en veiligheidsbeleid en goed bestuur.

Brief van de minister
In haar brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van deze nulmeting constateert de Minister van VWS: “De uitkomst (van deze nulmeting) bevestigt de noodzaak voor de Wkkgz, gericht op een snellere en meer effectieve klachtafhandeling en leren van klachten en incidenten, ter verbetering van de kwaliteit van zorg.”
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/15/kamerbrief-over-toezeggingen-wkkgz-aan-eerste-kamer

Over deze nulmeting
Het doel van deze nulmeting is het bieden van inzicht in de stand van zaken op het moment van  krachtwording van de Wkkgz: dus per 1 januari 2016. Deze nulmeting is gebaseerd op beschikbare bronnen, er zijn geen nieuwe gegevens verzameld.

Bron: www.nivel.nl

Download de Nulmeting hier.